CGV 군산

114-34 전라북도 군산시 나운동 - 1544-1122
   
일요일
‎1시간 52분‎‎ - 관람등급 15세이상‎‎ - 코미디‎‎ - 한국어‎
09:10‎  ‎09:50‎  ‎10:30‎  ‎11:30‎  ‎12:10‎  ‎12:50‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎15:10‎  ‎16:10‎  ‎16:50‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:10‎  ‎19:50‎  ‎20:50‎  ‎22:10‎  ‎23:10‎
‎2시간 1분‎‎ - 관람등급 15세이상‎‎ - 미스테리/스릴러‎‎ - 영어‎
09:20‎  ‎10:20‎  ‎11:45‎  ‎12:45‎  ‎14:10‎  ‎15:20‎  ‎16:35‎  ‎17:50‎  ‎19:00‎  ‎20:15‎  ‎21:25‎  ‎22:40‎
‎1시간 33분‎‎ - 관람등급 12세이상‎‎ - 드라마‎‎ - 한국어‎
10:00‎  ‎14:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎2시간 7분‎‎ - 관람등급 12세이상‎‎ - 영어‎
11:40‎  ‎14:20‎  ‎17:00‎  ‎19:40‎  ‎22:20‎
‎1시간 28분‎‎ - 관람등급 18세이상‎‎ - 스릴러‎‎ - 영어‎
‎1시간 27분‎‎ - 관람등급 전체관람가‎‎ - 가족/코미디‎‎ - 영어‎
‎1시간 40분‎‎ - 관람등급 15세이상‎‎ - 공포‎‎ - 영어‎
월요일
‎1시간 52분‎‎ - 관람등급 15세이상‎‎ - 코미디‎‎ - 한국어‎
09:50‎  ‎10:30‎  ‎11:30‎  ‎12:10‎  ‎12:50‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎15:10‎  ‎16:10‎  ‎16:50‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:10‎  ‎19:50‎  ‎20:20‎  ‎20:50‎  ‎21:30‎  ‎22:10‎  ‎23:10‎
‎2시간 1분‎‎ - 관람등급 15세이상‎‎ - 미스테리/스릴러‎‎ - 영어‎
09:30‎  ‎10:20‎  ‎11:55‎  ‎12:50‎  ‎14:25‎  ‎15:20‎  ‎16:55‎  ‎17:50‎  ‎19:25‎  ‎20:20‎  ‎21:55‎  ‎22:50‎
‎1시간 33분‎‎ - 관람등급 12세이상‎‎ - 드라마‎‎ - 한국어‎
10:00‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎22:40‎
‎2시간 7분‎‎ - 관람등급 12세이상‎‎ - 영어‎
12:05‎  ‎14:40‎  ‎17:15‎  ‎19:50‎  ‎22:25‎
‎1시간 28분‎‎ - 관람등급 18세이상‎‎ - 스릴러‎‎ - 영어‎
‎1시간 27분‎‎ - 관람등급 전체관람가‎‎ - 가족/코미디‎‎ - 영어‎
‎1시간 46분‎‎ - 관람등급 15세이상‎‎ - 다큐멘터리‎‎ - 한국어‎
화요일
‎1시간 52분‎‎ - 관람등급 15세이상‎‎ - 코미디‎‎ - 한국어‎
10:25‎  ‎12:00‎  ‎12:45‎  ‎13:40‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎16:00‎  ‎16:40‎  ‎17:25‎  ‎18:05‎  ‎19:45‎  ‎20:25‎  ‎22:05‎  ‎22:45‎
‎2시간 1분‎‎ - 관람등급 15세이상‎‎ - 미스테리/스릴러‎‎ - 영어‎
09:30‎  ‎10:20‎  ‎12:05‎  ‎12:50‎  ‎14:35‎  ‎15:20‎  ‎17:05‎  ‎17:50‎  ‎20:20‎  ‎22:50‎
‎1시간 55분‎‎ - 관람등급 12세이상‎‎ - 액션/어드벤쳐/판타지‎‎ - 영어‎
19:00‎  ‎19:40‎  ‎20:20‎  ‎20:50‎  ‎21:20‎  ‎22:00‎  ‎22:40‎  ‎23:10‎  ‎23:40‎
‎1시간 33분‎‎ - 관람등급 12세이상‎‎ - 드라마‎‎ - 한국어‎
10:00‎  ‎12:05‎  ‎14:05‎  ‎16:05‎  ‎18:20‎
‎2시간 7분‎‎ - 관람등급 12세이상‎‎ - 영어‎
‎1시간 28분‎‎ - 관람등급 18세이상‎‎ - 스릴러‎‎ - 영어‎
‎1시간 27분‎‎ - 관람등급 전체관람가‎‎ - 가족/코미디‎‎ - 영어‎
last update:2016/10/23 02:14:00 JPT